Idź do treści strony
Zabytki

Od 2004 roku przyznawane są co roku dotacje z budżetu Gminy Olsztyn na konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych, przechowywanych w olsztyńskich zbiorów historycznych. Od 2006 roku dotacje na konserwację przyznane są wyłącznie w ramach corocznego, otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na rzecz mieszkańców Olsztyna. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

PREZENTACJA DOTACJI Z LAT:

Pogoda