Idź do treści strony
Zabytki

 

Prezydent Olsztyna prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Olsztyna.

W gminnej ewidencji powinny być ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
  • zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Karty adresowe zabytków udostępniane są na miejscu w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, pok. 10 oraz dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:  Karty adresowe zabytków nieruchomych.

GEZ prowadzona jest na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Zarządzenia nr 91 z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna https://umolsztyn.bip.gov.pl/zarzadzenia-rok-2021/zarzadzenie-nr-77-z-dnia-17-marca-2021-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-42-prezydenta-olsztyna-z-dnia-7-lutego-2013-r-w-sprawie-zalozenia-gminnej-ewidencji-zabytkow-miasta-olsztyna.html

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/826311/Zarz%C4%85dzenie-91

 

Pogoda