Idź do treści strony
Zabytki

 

Prezydent Olsztyna prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Olsztyna.

W gminnej ewidencji powinny być ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
  • zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Karty adresowe zabytków udostępniane są na miejscu w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, pok. 10 oraz dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:  Karty adresowe zabytków nieruchomych   https://chmura.olsztyn.eu/index.php/s/RG0t9z788tg76Cu

GEZ prowadzona jest na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 38 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającego Zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/290269/zarzadzenie_nr_42_z_dnia_07_lutego_2013_r_w_sprawie_zalozenia_gminnej_ewidencji_zabytkow_olsztyna/

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/1025257/Zarzadzenie-38

 

Pogoda