Idź do treści strony
Zabytki

Park kulturowy

Z inicjatywy Prezydenta Olsztyna 13 maja 2014 r. zorganizowane zostało w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku otwarte spotkanie informacyjne, poświęcone zagadnieniom parku kulturowego. Mieszkańcom Olsztyna przybliżona została forma ochrony zabytków, przewidziana w art. 7 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, jaką jest utworzenie parku kulturowego. Uczestniczący w spotkaniu eksperci z Krakowa i Wrocławia, Anna Włodarczyk z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Tomasz Ossowicz, dyrektor Biura Rozwoju w Urzędzie Miasta Wrocławia, podzielili się swoimi doświadczeniami z procesu przygotowywania i wdrażania w swoich miastach parków kulturowych. Anna Włodarczyk opowiedziała ponadto o praktycznym zastosowaniu tej formy ochrony konserwatorskiej, gdzie Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie działa od czerwca 2012 roku. Paulina Żukowska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, wyjaśniając ideę parku kulturowego, zaprezentowała różnorodność parków kulturowych ustanowionych w Polsce.


Podstawowym celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona lokalnego krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się przyrodniczo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Utworzenie parku kulturowego daje możliwość uporządkowania historycznych przestrzeni kulturowych (np. staromiejskich) poprzez usunięcie z nich nadmiaru różnorodnych i kolorowych reklam, a następnie dbania o ich wygląd i estetykę poprzez ustanowione na terenie parku ograniczenia i zakazy. Zakazy i ograniczenia mogą dotyczyć prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej i usługowej; zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, a także składowania lub magazynowania odpadów.


 

Poniżej prezentacja prof. Tomasza Ossowicza, dotycząca Parku Kulturowego Stare Miasto we Wrocławiu.

Pogoda