Idź do treści strony
Zabytki

 

Ogólnodostępny Portal Mapowy MSIPMO, czyli Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna zawiera różne usługi informacyjne.

W MSIPMO można odnaleźć między innymi lokalizację wszystkich zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna (GEZ) (warstwa "Zabytki").

Zabytki nieruchome (zabytki budownictwa) - wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków - zostały zróżnicowane kolorystycznie zgodnie z objaśnieniami legendy mapy. Formę ochrony zabytku można sprawdzić klikając w dany obiekt na mapie.

Oprócz nich na na mapie wyznaczone zostały również granice zabytków obszarowych: układów historycznych, historycznych zespołów budowlanych, niektórych zabytków archeologicznych (np. nawarstwień kulturowych średniowiecznego założenia starego miasta) oraz cmentarzy, form zaprojektowanej zieleni, stref ochrony (zaznaczenia w postaci obrysu).

Każdemu zabytkowemu obiektowi towarzyszą podstawowe informacje w zakresie: nazwy osiedla, nazwy i funkcji budynku, danych dotyczących liczby kondygnacji nadziemnych oraz materiału ścian zewnętrznych, roku zakończenia budowy, powierzchni zabudowy, a także podstawowe dane adresowe i geodezyjne, tj. numer działki ewidencyjnej i obręb. Danymi adresowymi i geodezyjnymi można posłużyć się przy wyszukiwaniu zabytków na mapie.

Na mapie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna można również sprawdzić ustalenia ochrony zabytków na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (warstwa „Plany miejscowe”).

Wszystkie zmiany w GEZ są na bieżąco aktualizowane na mapie.

Portal Mapowy MSIPMO jest dostępny pod adresem www.msipmo.olsztyn.eu

Gminna ewidencja zabytków miasta Olsztyna jest prowadzona również w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna na stronie na stronie www.bip.olsztyn.eu (Informacja publiczna – Otwarte dane → Gminna ewidencja zabytków) lub bezpośrednio na stronie zabytki.olsztyn.eu

pod linkiem http://bip.olsztyn.eu/bip/mkz/zabytki/

 

Pogoda