Idź do treści strony
Zabytki

W 2016 roku Gmina Olsztyna przeznaczyła na konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych z olsztyńskich zbiorów historycznych środki publiczne w wysokości 25 000 zł.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum do tegorocznej konserwacji wytypowała niezwykle cenny zbiór 10 woluminów, z których korzystał Mikołaj Kopernik, o czym świadczą jego rękopiśmienne zapiski, pozostawione na marginaliach kart poszczególnych ksiąg. By powstrzymać degradację zainfekowanych mikrobiologicznie zabytkowych druków, bezpiecznie je przechowywać i w dalszym ciągu z nich korzystać niezbędne jest pilne przeprowadzenie dezynfekcji oraz konserwacji poszczególnych woluminów. Konieczna jest również naprawa uszkodzonych opraw ksiąg, których skóra w większości przypadków jest znacznie osłabiona, posiada liczne pęknięcia, rozdarcia oraz ubytki. W zależności od stopnia destrukcji przeprowadzone zostaną zabiegi z zakresu pełnej lub zachowawczej konserwacji.

Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi 16 000 zł.

 

Przykłady zniszczeń skórzanych opraw poszczególnych tomów "Księgi sentencji z komentarzem św. Bonawentury" autorstwa Piotra Lombarda (Norymberga 1491).

 

Ślady zalania i infekcji biologicznej kart początkowych inkunabułu prawniczego Baldusa de Ubaldis "Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae, cum additionibus Andreae Barbatii cum Tabula Ambrosii Tersagi" (Wenecja 1500).

 

Przebarwienia kart, zniszczenia i ubytki skóry inkunabułu prawniczego Baldusa de Ubaldis "Lectura super I-IX Codicis, cum additionibus Alexandri Taetagni et Felini Sandei" (Wenecja 1490).

 

Destrukcja kart obejmująca zewnętrzny margines starego druku Albertusa Magnusa "Postilla super Lucam" (Haguenau 1504).

 

Przedarcia, osłabienie i ubytki całych płatów skóry oprawy Ioannes de Turrecremata "Quaestiones evangeliorum de tempore et de sanctis et Flos theologiae" (Strasbourg 1485).

 

 

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – w ramach kontynuacji rozpoczętego w 2013 roku programu ochrony zabytkowego zbioru archiwaliów Varia – wytypowało w tym roku do prac konserwatorskich kolejnych dziewięć rękopisów z XVI-XIX wieku. Rękopisy zawierają informacje o sprawach administracyjnych i kościelnych Warmii, a także Malborka. W jednej z ksiąg znajdują się pisma królów polskich, m.in. Zygmunta Augusta, w innej – m.in. własnoręczny podpis Ignacego Krasickiego. Rękopisy posiadają oprawy wykonane z tekturowych okładzin, oblicowanych skórą lub papierem marmurkowym. Najstarszy z nich, datowany na XVI w., posiada odmienną oprawę, wykonaną z rękopiśmiennego dokumentu pergaminowego. Cztery rękopisy zostaną poddane konserwacji profilaktycznej na miejscu w archiwum, polegającej na ich oczyszczeniu z nalotów kurzu i brudu oraz konserwacji skór i pergaminów opraw. Względem pozostałych pięciu rękopisów, zaliczonych do cennych i jednocześnie szczególnie zniszczonych, przewidziane zostały zabiegi o szerszym zakresie. Polegać one będą na oczyszczeniu archiwaliów, konserwacji zabytkowych opraw i poszczególnych kart (wzmocnienie papieru, podklejenie, prasowanie) oraz miejscowych naprawach uszkodzonych konstrukcji (naprawa szycia, rekonstrukcja zwięzów i całych bloków).

Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi 9 000 zł.


Rękopisy wytypowane do konserwacji profilaktyczno-zachowawczej

Pogoda