Idź do treści strony
Zabytki

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może być udzielona zarówno na zabytki wpisane do rejestru zabytków, jak i ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (Dz.U. z 2021 r. poz. 2713) zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/641/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 4627).

Zgodnie z ustawą o zabytkach dotacja będzie mogła obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja będzie mogła być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Aktulalny wzór wniosku o udzielenie dotacji znajduje się w karcie usługi KU-KZ-02 w Biuletynie Informacji Publicznej

https://umolsztyn.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/otacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-lub-ujetym-w-gminnej-ewidencji-zabytkow-usytuowanym-na-terenie-miasta.html

 

Dotacje na prace przy obiektach zabytkowych przyznane w 2022 r.

Do góry

Dotacje na prace przy obiektach zabytkowych przyznane w 2021 r.

 

Informacje o dotacjach przyznanych w latach:

Pogoda