Idź do treści strony
Zabytki

Nowelizacja ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła ważną zmianę w zasadach finansowania opieki nad zabytkami przez samorządy.

Po zmianie ustawy dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może być udzielona zarówno na zabytki wpisane do rejestru zabytków, jak i ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Zasady przyznawania dotacji będzie określała nowa uchwała Rady Miasta Olsztyna.

Zgodnie z ustawą o zabytkach dotacja będzie mogła obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja będzie mogła być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Olsztynie.

Zmianie ulega termin naboru wniosków, który zostanie niebawem podany do publicznej wiadomości. Dotychczasowy termin składania wniosków – od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku – wobec powyższych zmian jest nieaktualny.PREZENTACJA DOTACJI - 2017 r.

Strona tytułowa "Dotacje 2017"
Dotacje 2017 Kościół w Gutkowie
Dotacje 2017 Katedra św. Jakuba
Dotacje 2017, ul. Dąbrowszczaków 6
Dotacje 2017, ul. Dąbrowszczaków 14
Dotacje 2017, ul. Grunwaldzka 3
Dotacje 2017, ul. Grunwaldzka 23
Dotacje 2017, ul. M. Kajki 8
Dotacje 2017, ul. M. Kopernika 36
Dotacje 2017, ul. T. Kościuszki 32
Dotacje 2017, ul. Samulowskiego 6
Dotacje 2017, ul. Mazurska 7a
Dotacje 2017, ul. Mochnackiego 4
Dotacje 2017, ul. W. Orkana 5
Dotacje 2017, ul. Okopowa 12
Dotacje 2017, Partyzantów 77
Dotacje 2017, Staszica 15
Dotacje 2017, Stare Miasto 24/25
Dotacje 2017, ul. Warmińska 7
Dotacje 2017, ul. Warmińska 8
Dotacje 2017, Aleja Wojska Polskiego 60
Dotacje 2017, ul. Wyzwolenia 7
Dotacje 2017, ul. Żeromskiego 38
Dotacje 2017 - Sienkiewicza 12

 

 

Informacje o dotacjach przyznanych w latach:

Pogoda
Czyste niebo 2°C
Pochmurnie 8°C