Idź do treści strony
Zabytki
10.10.2017 11:08

Zmiana ustawy - dotacje na zabytki z gminnej ewidencji zabytków

Nowelizacja ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła ważną zmianę w zasadach finansowania opieki nad zabytkami przez samorządy.

Po zmianie ustawy dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może być udzielona zarówno na zabytki wpisane jak i niewpisane do rejestru zabytków, ujęte jednak w gminnej ewidencji zabytków. Zasady przyznawania dotacji będzie określała nowa uchwała Rady Miasta Olsztyna, która jest przygotowywana.

Zgodnie z ustawą o zabytkach dotacja będzie mogła obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja będzie mogła być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronie internetowej urzędu.

Zmianie ulega termin naboru wniosków, który zostanie niebawem podany do publicznej wiadomości. Dotychczasowy termin składania wniosków – od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku – wobec powyższych zmian jest nieaktualny.

 <- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 13°C
Częściowe zachmurzenie 25°C