Idź do treści strony
Zabytki

I. Międzynarodowe dokumenty doktrynalne, karty ochrony i konserwacji zabytków:

Karta Ateńska - 1931 r.

Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka), Wenecja 1964 r.

Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), Florencja 1981 r.

Międzynarodowa Karta ochrony miast historycznych ICOMOS, Toledo-Waszyngton, 1987 r.

Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, Lozanna, 1990 r.

Dokument z Nara o autentyzmie, Nara, 1-6 listopada 1994 r.

Zasady Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych, Mexico 1999 r.

Międzynarodowa Karta Turystyki Kulturowej, Mexico 1999 r.

Zasady analizy, konserwacji oraz strukturalnej restauracji dziedzictwa architektonicznego z 2003 r.

Karta ochrony historycznych ruin - 2012 r.

 

II. Konwencje UNESCO dotyczące ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa kulturalnego:

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego - Haga 1954 r.

Drugi protokół sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r. do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury - Paryż 1970 r.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego - Paryż 1972 r.

Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Paryż 2003 r.

 

III. Konwencje Rady Europy dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kultury:

Konwencja o ochronie architektonicznego dziedzictwa  Europy -  Grenada dnia 3 października 1985 r.

Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego - 1992 r.

Europejska konwencja krajobrazowa - Florencja 2000 r. 

 

IV. Umowy, porozumienia:

Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw, Płowdiw 1986 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury - Waszyngton - 2004 r.

 

 

 

 

Pogoda