Idź do treści strony
Zabytki
15.02.2024 11:11

Dotacje na prace przy zabytkach

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Właściciele obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą starać się o dofinansowanie obejmujące m.in.:
- wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie
z uwzględnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki;
- odnowienie okien i drzwi,
- remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wnioski będą przyjmowane od 12 lutego do 15 marca 2024 roku. Kwota przeznaczona na dotacje w tym roku to 200 000 złotych.

Złożone wnioski zostaną najpierw sprawdzone pod względem formalnym. Następnie oceni je komisja kierując się kryteriami:
1) znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla Miasta Olsztyna,
2) stan zachowania zabytku,
3) wpływ planowanych prac na zachowanie i uczytelnienie wartości zabytku, jego części lub zespołu, w którym się ten zabytek znajduje,
4) wpływ planowanych prac na poprawę wizerunku miasta lub części obszaru miasta oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego,
5) udział środków własnych wnioskodawcy lub środków otrzymanych od innych organów na realizację prac lub robót.

Ostateczną decyzję w zakresie dotowanych zadań i wysokości dotacji podejmuje Rada Miasta Olsztyna  na wniosek Prezydenta Olsztyna.

W ubiegłym roku odnowiono m.in.:
- stolarkę okienną i drzwiową w budynku przy ul. Kopernika 9,
- stolarkę okienną w budynku  przy ul. Pieniężnego 17/7,
- balustrady na klatce schodowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25,
- elewację frontową w budynku przy ul. Warmińskiej 2.

Link do ogłoszenia i pozostałych dokumentów: https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-kultury-i-ochrony-zabytkow/dotacje-z-budzetu-miasta-olsztyna-na-prace-przy-zabytkach-w-2024-r.html

Informacji w sprawie dotacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545, e-mail: mkz@olsztyn.eu.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1. Wnioski można wysłać poczta na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Powróć do archiwum
Pogoda