Idź do treści strony
Zabytki
20.01.2021 15:04

Czas na dotacje na zabytki

Po rocznej przerwie Miasto Olsztyn wznawia możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje udzielane są na podstawie Uchwały Nr XLII/776/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna.

W budżecie Miasta Olsztyna w 2021 r. na ten cel przeznaczona jest kwota 100 000 zł.

Wnioski można składać od 25 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r. Wzór wniosku jest załącznikiem do Zarządzenia nr 10 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie  określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna, terminu naboru wniosków oraz kryteriów ich oceny.

Miejsce składania wniosków:
- kancelaria Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (wejście od strony ul. Ratuszowej),
-wysyłka pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn (nie decyduje data stempla pocztowego)

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązującą w Urzędzie Miasta Olsztyna kwarantannę dokumentów, zaleca się wcześniejsze składanie wniosków, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem ich składania.

Zakres prac na które można uzyskać dofinansowanie:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dział architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w punktach 7 – 15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Wymagane załączniki do wniosku:  
- dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
- kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy przyszłe zadanie;
- kopia decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalająca na prowadzenie prac, robót, badań, innych działań (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków);
- kopia pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania takiego pozwolenia albo pisemne potwierdzenie organu administracji architektoniczno-budowlanej, że decyzja taka nie jest wymagana (w przypadku zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, lecz ujętego w gminnej ewidencji zabytków);
- kopia postanowienia / opinii / decyzji / innych uzgodnień – wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i / lub Wydział Urbanistyki i Architektury (w przypadku zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, lecz ujętego w gminnej ewidencji zabytków);
- kosztorys inwestorski planowanych do wykonania prac, robót lub kosztorys ofertowy planowanych do wykonania badań i dokumentacji;
- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą);
- dokumentacja fotograficzna z aktualnym stanem zachowania zabytku.

Informacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
- telefon: 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545
- e-mail: mkz@olsztyn.eu

Linki:
umolsztyn.bip.gov.pl/zarzadzenia-rok-2021/zarzadzenie-nr-10-z-dnia-19-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-udzielenie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacym-sie-w-gminnej-ewidencji-zabytkow-us.html

bip.olsztyn.eu/bip/dokument/338765/xlii_776_17_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zabytkow_lub_znajdujacym_sie_w_gminnej_ewidencji_zabytkow_usytuowanym_na_terenie_miasta_olsztyna/

Powróć do archiwum
Pogoda