Idź do treści strony
Zabytki


Od 2004 roku przyznawane są co roku dotacje z budżetu Gminy Olsztyn na konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych z przechowywanych w Olsztynie zbiorów historycznych. Od 2006 roku dotacje na konserwacje przyznane są wyłącznie w ramach corocznego, otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na rzecz mieszkańców Olsztyna. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacjami objęte zostały zbiory Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum oraz Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur. Podjęte przez zespoły dyplomowanych konserwatorów papieru i skóry prace polegały na inwentaryzacji zbiorów oraz pełnej konserwacji lub konserwacji profilaktyczno–zachowawczej. Część odnowionych zbiorów została też zdigitalizowana. Działania konserwatorskie miały na celu przede wszystkim zatrzymanie procesów degradacji starodruków oraz poprawę ich stanu zachowania. Dzięki temu olsztyńskie archiwalia, stanowiące cenne źródła wiedzy historycznej, mogą być na nowo udostępniane i eksponowane.

 

 

W 2016 roku Gmina Olsztyna przeznaczyła na konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych z olsztyńskich zbiorów historycznych środki publiczne w wysokości 25 000 zł.

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum do tegorocznej konserwacji wytypowała niezwykle cenny zbiór 10 woluminów, z których korzystał Mikołaj Kopernik, o czym świadczą jego rękopiśmienne zapiski, pozostawione na marginaliach kart poszczególnych ksiąg. By powstrzymać degradację zainfekowanych mikrobiologicznie zabytkowych druków, bezpiecznie je przechowywać i w dalszym ciągu z nich korzystać niezbędne jest pilne przeprowadzenie dezynfekcji oraz konserwacji poszczególnych woluminów. Konieczna jest również naprawa uszkodzonych opraw ksiąg, których skóra w większości przypadków jest znacznie osłabiona, posiada liczne pęknięcia, rozdarcia oraz ubytki. W zależności od stopnia destrukcji przeprowadzone zostaną zabiegi z zakresu pełnej lub zachowawczej konserwacji.

 

Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi 16 000 zł.

 

 

Przykłady zniszczeń skórzanych opraw poszczególnych tomów "Księgi sentencji z komentarzem św. Bonawentury" autorstwa Piotra Lombarda (Norymberga 1491).

 

 

 

 

Ślady zalania i infekcji biologicznej kart początkowych inkunabułu prawniczego Baldusa de Ubaldis "Super usibus feudorum et commentum super pace Constantiae, cum additionibus Andreae Barbatii cum Tabula Ambrosii Tersagi" (Wenecja 1500).

 

Przebarwienia kart, zniszczenia i ubytki skóry inkunabułu prawniczego Baldusa de Ubaldis "Lectura super I-IX Codicis, cum additionibus Alexandri Taetagni et Felini Sandei" (Wenecja 1490).

 

 

Destrukcja kart obejmująca zewnętrzny margines starego druku Albertusa Magnusa "Postilla super Lucam" (Haguenau 1504).

 

Przedarcia, osłabienie i ubytki całych płatów skóry oprawy Ioannes de Turrecremata "Quaestiones evangeliorum de tempore et de sanctis et Flos theologiae" (Strasbourg 1485).

 

 

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie – w ramach kontynuacji rozpoczętego w 2013 roku programu ochrony zabytkowego zbioru archiwaliów Varia – wytypowało w tym roku do prac konserwatorskich kolejnych dziewięć rękopisów z XVI-XIX wieku. Rękopisy zawierają informacje o sprawach administracyjnych i kościelnych Warmii, a także Malborka. W jednej z ksiąg znajdują się pisma królów polskich, m.in. Zygmunta Augusta, w innej – m.in. własnoręczny podpis Ignacego Krasickiego. Rękopisy posiadają oprawy wykonane z tekturowych okładzin, oblicowanych skórą lub papierem marmurkowym. Najstarszy z nich, datowany na XVI w., posiada odmienną oprawę, wykonaną z rękopiśmiennego dokumentu pergaminowego. Cztery rękopisy zostaną poddane konserwacji profilaktycznej na miejscu w archiwum, polegającej na ich oczyszczeniu z nalotów kurzu i brudu oraz konserwacji skór i pergaminów opraw. Względem pozostałych pięciu rękopisów, zaliczonych do cennych i jednocześnie szczególnie zniszczonych, przewidziane zostały zabiegi o szerszym zakresie. Polegać one będą na oczyszczeniu archiwaliów, konserwacji zabytkowych opraw i poszczególnych kart (wzmocnienie papieru, podklejenie, prasowanie) oraz miejscowych naprawach uszkodzonych konstrukcji (naprawa szycia, rekonstrukcja zwięzów i całych bloków).

Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi 9 000 zł.


Rękopisy wytypowane do konserwacji profilaktyczno-zachowawczej

 

PREZENTACJA DOTACJI Z LAT:

Pogoda
Śnieg -1°C
Pochmurnie -2°C