Idź do treści strony
Zabytki
15.11.2018 07:31

Dotacje na zabytki w 2019 roku

Zbliża się termin składania na przyszły rok wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy olsztyńskich zabytkach. Przypominamy, że po zmianie przepisów ustawy o zabytkach wszyscy właściciele lub posiadacze zabytków, których obiekty znajdują się w gminnej ewidencji zabytków są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie takich prac. W projekcie przyszłorocznego budżetu jest przewidziana na ten cel kwota 600 tyś. zł.

 

Zgodnie z ustawą o zabytkach dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dział architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o których mowa w punktach 7 – 15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wnioski będzie można składać do Urzędu Miasta Olsztyna przez cały grudzień. Wymogiem formalnym wniosku, poza złożeniem go w terminie, będzie także dołączenie do niego wszystkich wymaganych załączników. Tymi niezbędnymi załącznikami są między innymi:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;

- kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy przyszłe zadanie;

- kopia decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków zezwalająca na prowadzenie prac, robót, badań, innych działań (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków);

- kopia pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania takiego pozwolenia albo pisemne potwierdzenie organu administracji architektoniczno-budowlanej, że decyzja taka nie jest wymagana (w przypadku zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, lecz ujętego w gminnej ewidencji zabytków);

- kopia postanowienia / opinii / decyzji / innych uzgodnień – wydanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i / lub Wydział Urbanistyki i Architektury (w przypadku zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, lecz ujętego w gminnej ewidencji zabytków);

- kosztorys inwestorski planowanych do wykonania prac, robót lub kosztorys ofertowy planowanych do wykonania badań i dokumentacji;

- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą);

- dokumentacja fotograficzna z aktualnym stanem zachowania zabytku.

 

Wniosek o udzielenie dotacji jest dostępny w BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

 


<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pogodnie 12°C
Pogodnie 23°C