Idź do treści strony
Zabytki
09.01.2018 10:05

Dotacje 2018 – nabór wniosków

Od 15 stycznia do 16 lutego 2018 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminnej ewidencji zabytków są ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna (GEZ) znajdują się 432 obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 1210 obiektów niewpisanych do rejestru zabytków.

Zmiany w zasadach finansowania przez samorządy remontów przy zabytkach wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podstawą przyznawania dotacji olsztyńskim zabytkom od 2018 roku jest nowa Uchwała Nr XLII/776/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Olsztyna.

Dotacja będzie mogła być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, które będą wykonane w roku złożenia wniosku – w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wnioski należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 18 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2018 r. Zarządzenie określa także wszystkie wymagane załączniki do wniosku oraz kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji.

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -8°C
Pogodnie -5°C